Poradna Šipka poskytuje psychologickou a speciálně-pedagogickou pomoc pro děti, dospívající a rodiny

Služby

Psychologická poradna ŠIPKA nabízí své služby v 7 oblastech

Poradenství

 • Pomoc při řešení otázek spojených s vývojem dětí a dospívajících, rodinnou problematikou, výchovou a vzděláváním.
 • Poradenská pomoc při řešení náročných životních situací spojených s výrazným stresem nebo traumatickým zážitkem.
 • Konzultace zaměřené na zorientování se v problematice, hledání vhodných postupů, metod, návrhů dalšího postupu péče.
Objednat konzultaci

Psychologická a speciálně-pedagogická diagnostika

 • Posouzení vývoje dětí do 4 let.
 • Posouzení vývoje u předškolních dětí od 3 do 7 let.
 • Posouzení školní zralosti.
 • Posouzení úrovně poznávacích procesů (paměť, pozornost, zrakové a sluchové vnímání…)
 • Diagnostika rozumových schopností.
 • Diagnostika školních dovedností – zhodnocení úrovně čtenářských schopností a dovedností, psaného projevu, matematických schopností a dovedností u školních dětí a dospívajících.
 • Vyšetření profesní orientace.
Objednat konzultaci

Terapie pro děti, dospívající a jejich rodiny

 • Individuální terapeutická podpora dítěte a poradenství pro rodiče.
 • Vývojová dyadická psychoterapie – vhodná pro rodiny pečující o děti, které prožily rané trauma, které trvale nebo dočasně žijí v náhradní rodině.
 • Seberozvojové, podpůrné skupiny pro děti, dospívající a rodiče - podpora sociálních dovedností, sebedůvěry.
Objednat konzultaci

Speciálně-pedagogická péče

 • Systematická podpora dítěte při výukových obtížích, podpora rodinného prostředí, spolupráce se školou, školskými poradenskými zařízeními (PPP,SPC).
 • Psychologická a speciálně – pedagogická intervence pro předškolní a školní děti – individuální a skupinové vedení zaměřené na reedukaci a doučování, stimulaci oslabených oblastí ve vývoji (grafomotorika, řeč, sluchové a zrakové vnímání, pozornost, paměť…).
 • Psychologická a speciálně – pedagogická intervence pro středoškoláky – individuální a skupinové vedení zaměřené na podporu při učení, tvorbě a realizaci studijního plánu, mapování efektivních strategií učení.
Objednat konzultaci

Mediace

 • Rodinná mediace.
 • Mediace ve školním prostředí.
Objednat konzultaci

Kontinuální psychologická péče pro rodinu

 • Kontinuální psychologická podpora v rodině od období těhotenství, porodu, poporodního období a pokračuje s vývojem dítěte.
 • Kontinuální péče zahrnuje psychologickou podporu v těhotenství, v období porodu a v raných fázích vývoje dítěte přímo v prostředí rodiny (návštěvy doma, v porodnici, nemocnici).
 • Rodina s psychologem dle potřeby průběžně řeší otázky spojené s rodinnou problematikou, vývojem dítěte či dětí v rodině, výchovné otázky a možnosti vzdělávání.
 • V rámci kontinuální péče mají rodiče možnost účastnit se vzdělávacích přednášek pro rodiče.
Objednat konzultaci

Vzdělávání

 • Přednášky a semináře pro rodiče, pedagogy, studenty.
 • Praxe, odborné konzultace pro studenty a začínající pracovníky v oblasti dětské psychologie a speciální pedagogiky.
 • Odborné konzultace pro pedagogy a asistenty pedagoga.
 • Systematická podpora při vedení odborných prací z oblasti dětské psychologie, speciální pedagogiky a pedagogiky.
Objednat konzultaci

Příjem nových klientů

Poradna Šipka  /  Jezuitská 7/3  /  602 00 Brno